Regulamin szkoleń narciarskich

REGULAMIN SZKOLEŃ NARCIARSKICH W RAMACH ZAJĘĆ GRUPOWYCH tj. 
PRZEDSZKOLA NARCIARSKIEGO, 6-DNIOWEJ SZKÓŁKI NARCIARSKIEJ 
Szkoła Narciarska GrapaSKI – Czarna Góra. 


Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych w postaci zajęć grupowych klient/rodzic/opiekun ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz warunkami uczestnictwa.

Celem zajęć grupowych jest: 
• urozmaicony program szkolenia poprzez zabawę oraz ćwiczenia
• budzenie zaciekawienia sportem
• treningi dostosowane do okresu rozwojowego dzieci
• szkolenie narciarstwa zjazdowego dzieci w wieku 5-14 lat.

Charakterystyka zajęć:
• Zajęcia na nartach – w formie zabawy oraz nauki od pierwszego dnia pojawienia się śniegu.
• Zajęcia i zabawy ogólnorozwojowe na śniegu.
• Zajęcia ruchowe na śniegu.
• Doskonalenie umiejętności dopasowane do wieku oraz poziomu zaawansowania.
• Zajęcia o charakterze sportowym. 
• Przerwy regeneracyjne w ciepłym pomieszczeniu połączone z przerwa na posiłek*. 

Warunkiem przystąpienia i uczestnictwa w zajęciach jest.  
• Zgłoszenie dziecka za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego drogą elektroniczną.  
• Wyrażenie zgody rodzica lub opiekuna do uczestnictwo w zajęciach. 
• Opłacenie kwoty wynikającej z ceny usługi najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.
• Posłuszeństwo uczestnika instruktorom i opiekunom
• Przestrzeganie niniejszego regulaminu.

W ramach opłat klient otrzymuje: 
• Pomoc techniczną i praktyczną w doborze sprzętu,
• Wypożyczenie sprzętu narciarskiego GRATIS lub z rabatem w zależności od oferty.
• Naukę oraz doskonalenie jazdy na nartach na zasadach i warunkach opisanych w ofercie.
• Wykwalifikowana opiekę pedagogiczną oraz instruktorską posiadające odpowiednie certyfikaty (SITN PZN lub inne zakresie świadczonej usługi)
• Posiłek w trakcie trwania zajęć – dotyczy ofert, których cena zawiera wyżywianie. 
• Udział w zawodach narciarskich na zakończenie kursu.
• Dyplom dla każdego uczestnika kursu.

Uczestnictwo i bezpieczeństwo. 
• Warunkiem uczestnictwa dziecka w kursie/szkoleniu jest stawienie się na zajęcia w wyznaczonych godzinach oraz miejscu. 
• Opóźnienia z winy uczestnika działają na jego niekorzyść.
(Miejsca spotkań ustalane są z instruktorami/opiekunami na dzień przed rozpoczęciem zajęć.)
• Uczestnik zajęć powinien posiadać odpowiedni ubiór oraz sprzęt tj. 
Narty - sprawne narty bez wad o odpowiedniej długości w zależ. od wieku i umiejętności  
Kije narciarskie dopasowane do wzrostu i umiejętności. (na etapie nauczania początkowego kije nie są wymagane) 
Buty narciarskie – wygodne i w odpowiednim rozmiarze.
Wiązania - zapewniające bezpieczeństwo jazdy.
Kask narciarski OBOWIĄZKOWO – kask jest podstawowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo na stoku.
Kamizelka z logo Szkoły – OBOWIĄZKOWO - plastron na kurtkę narciarską zwiększa bezpieczeństwa dzieci na stoku oraz pełni funkcje identyfiatora grupowego. 
Kamizelka jest wypożyczana na czas uczestnictwa w szkoleniu i musi być zwrócona po jego zakończeniu. 
W przypadku zgubienia lub uszkodzenia będzie pobierana opłata w wysokości 50 PLN.
• W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników instruktor ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach osobie/dziecku, które posiada niewłaściwy strój, sprzęt lub jego stan zdrowia wskazuje na niedyspozycje do udziału w szkoleniu. 
• W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach rodzic (opiekun) zobowiązany jest powiadomić organizatora telefonicznie (przed zajęciami) lub pocztą internetową (co najmniej 2 dni wcześniej) 
• Zajęcia podczas poszczególnych pakietów prowadzone są z nastawieniem na zabawowe i rekreacyjne uprawianie sportu. Chcemy, aby dzieci, w przyszłości umiały czerpać radość ze sportu i aby chętnie go uprawiały. 
• Zajęcia będą prowadzone profesjonalnie przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów i trenerów mających uprawnienia i doświadczenie do prowadzenia zajęć z dziećmi (odpowiednie przygotowanie pedagogiczne).
• Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się z:
Informacji o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w szkoleniu.
Informacji o szczególnych zagrożeniach zdrowia.
Jednocześnie złożono oświadczenie, iż stan zdrowia Uczestników pozwala na uczestnictwo w szkoleniu narciarskim dla dzieci (dotyczy uczestników grupowego szkolenia narciarskiego).

Ochrona danych osobowych
10.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) dane pozyskane w związku z czynnościami związanymi z świadczeniem usług drogą elektroniczna lub zawarciem umowy na odległość przetwarzane są przez SN GrrapaSKI, który jest administratorem tychże danych.
10.2. Zasady przetwarzania danych osobowych przedstawione zostały szczegółowo w dokumencie: Polityka Prywatności GrapaSKI, z którą Klient zobowiązany jest zapoznać się przy dokonywaniu Rezerwacji.
Rodzice (opiekunowie) uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, edycję zdjęć oraz publikacje osiągnięć uczestników na stronie internetowej organizatora.

Dane organizatora
Organizatorem oraz wykonawcą w/w usług jest: Szkoła Narciarska GrapSKI S.C. 
z siedzibą w: 34-532 Czarna Góra, Ul. Zagóra 200. NIP, Regon 520326390 
 
Ogólne warunki uczestnictwa w pakietach szkoleniowych.
1. Zawarcie umowy następuje przez wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego przez Klienta oraz częściową lub całościową wpłatę wymaganej kwoty, podanej w potwierdzeniu do zgłośnienia. 
2. Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia drogą mailową. 
3. W chwili zawarcia umowy Klient wnosi opłatę w wysokości ustalonej dla danego pakietu szkoleniowego z zachowaniem terminu wpłaty podanego w potwierdzeniu rezerwacji.
4. Umowa obowiązuje od chwili zaksięgowania przez Organizatora wpłaconej kwoty. Pozostałą część ceny Klient jest zobowiązany wpłacić najpóźniej w pierwszym dniu zajęć najpóźniej przed zakończeniem dnia szkoleniowego pod rygorem skreślenia z listy uczestników i utraty wpłaconej kwoty. 
5. W przypadku dokonywania rezerwacji w terminie krótszym niż 3 dni do rozpoczęcia szkolenia, wymagana jest pełna wpłata ceny. 
Wpłat należy dokonywać poprzez konto bankowe wskazane przez Organizatora w potwierdzeniu rezerwacji lub za pośrednictwem szybkich płatności online.
W sytuacjach spornych dotyczących płatności, warunkiem przyjęcia zlecenia przez Organizatora jest przedstawienie przez Klienta dowodu wpłaty na częściową lub pełną kwotę należności za imprezę.
6. Warunki anulacji oraz zwrotów. 
Informujemy, iż w przypadku braku możliwości wykonania usługi przez organizatora w wyniku działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych (np. nie działania wszystkich wyciągów, braku śniegu lub braku odpowiedniej ilości uczestników) zaliczka będzie zwracana w 100% lub za zgodą Klienta może być wykorzystana na poczet szkolenia indywidualnego. Klientowi nie przysługują z tego powodu żadne odszkodowania ani odsetki.
7. Warunki zwrotów oraz anulacji rezerwacji ze strony klienta.
Anulacja na 7 dni przed rozpoczęciem usługi – zwrot zaliczki w 100%.
Anulacja od 6 do 3 dnia przed rozpoczęciem usługi – zwrot 40 % wpłaconej zaliczki.
Anulacja na 2 dni przed rozpoczęciem usługi – wpłacana zaliczka nie jest zwracana. 
W przypadkach nieprzewidzianych tj. choroby lub kontuzji uczestnika przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania szkolenia możliwy jest zwrot całkowitej kwoty lub jej części, proporcjonalnie do wykorzystania. Warunkiem zwrotu środków jest przedłożenie przez Klienta zwolnienia/zaświadczenia lekarskiego. 
8. Rezygnacja powinna być złożona Organizatorowi w formie pisemnej lub poczta elektroniczną e–mail pod rygorem nieważności (przy rezygnacji przesłanej poczta za datę rezygnacji przyjmuje się datę wpływu dokumentu do Organizatora).
9. W przypadku rozwiązania umowy z winy uczestnika (w szczególności: nieudokumentowanego niestawienia się w dniu rozpoczęcia szkolenie, braku wymaganych dokumentów, nieopłacenia usługi w wyznaczonym terminie całość wpłaconej kwoty przepada.
10. W przypadku sprzedaży agencyjnej, Klienta obowiązują warunki uczestnictwa bezpośredniego Organizatora imprezy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany programu imprezy w wyniku złych warunków atmosferycznych i śniegowych lub spowodowanych działaniem siły wyższej.
12. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami bytowymi oferowanymi na danej imprezie tj. (zakwaterowanie, wyżywienie, konieczność ponoszenia wysiłku podczas jazdy na nartach.) 
13. Opłacając zgłoszenie Klient akceptuje warunki i uciążliwości związane z nimi nie mogą stanowić podstawy reklamacji.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi na rzecz uczestników imprezy dokonywane przez podmioty trzecie.
15. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Organizatora, Klient ma prawo złożyć reklamację niezwłocznie w trakcie trwania usługi w siedzibie Organizatora pod rygorem nieważności na piśmie, nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia usługi. 
W przypadku braku natychmiastowego zgłoszenia reklamacji w miejscu usługi, na Kliencie ciążyć będzie obowiązek przedłożenia stosownych dowodów, dokumentujących reklamowane okoliczności oraz poniesienia wszelkich związanych z tym kosztów. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej wniesienia udzielając odpowiedzi w formie pisemnej.
16. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania następujących dokumentów: dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja), dokumentu stwierdzającego prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych na terenie RP (dotyczy obozów sportowych dla dzieci) lub ważnej polisy ubezpieczeniowej KL, całkowicie wypełnionej ankiety członkowskiej. Brak któregokolwiek z w/w. może zostać potraktowane jak zerwanie umowy z winy uczestnika. 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z imprezy z powodu naruszenia przepisów obowiązującego prawa, regulaminu (w szczególności dotyczy spożywania i posiadania alkoholu, środków odurzających oraz samowolnych oddaleni w trakcie trwania usługi - dotyczy osób niepełnoletnich) lub szczegółowych warunków uczestnictwa w imprezach. Kosztami wydalenia będzie obciążony będzie klient/uczestnik.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nierzetelne informacje na temat usługi przekazywane przez pośredników, agentów i akwizytorów.
19. Organizator: Szkoła Narciarska GrapSKI S.C. z siedzibą w: 34-532 Czarna Góra, Ul. Zagóra 200. NIP , Regon 520326390 

Słowniczek 
Regulamin - określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki Rezerwacji zawieranej na odległość oraz warunki Umowy, w szczególności prawa i obowiązki stron tychże stosunków prawnych.
Instruktor/trener - osoba wskazana przez organizatora, która będzie realizować szkolenie. Instruktor posiada stosowne kwalifikacje (potwierdzone stosownymi certyfikatami, np. certyfikatami SITN PZN lub innymi)
w zakresie usługi jaką będzie realizować.
Klient - osoba fizyczna, w tym również Konsument  w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, która ukończyła co najmniej 13 lat, przy czym w przypadku nieosiągnięcia przez nią pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli przepisy prawa tego wymagają, chyba że zawierana jest umowa, o charakterze wskazanym w art. 20-22 Kodeksu cywilnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawiera Rezerwację/Umowę ze SNDD SC przy wykorzystaniu zakupu na odległość. Klient, a także osoba korzystająca z serwisu Internetowego są usługobiorcami w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu tejże ustawy. Klient zobowiązany jest poinformować wskazanych przez niego w Rezerwacji Uczestników szkolenia o zasadach wynikających z Regulaminu i obowiązku ich przestrzegania.
Uczestnik szkolenia - Osoba wskazana przez Klienta w Rezerwacji, która uczestniczyć będzie w szkoleniu grupowym.  
W przypadku gdy Uczestnikiem szkolenia ma być osoba poniżej 18 r.ż. w zakresie której przepisy prawa wymagają zgody przedstawiciela ustawowego do dokonywania czynności prawnych/udziału w szkoleniu – zgoda taka wyrażona zostanie przez uprawnioną do tego osobę przed realizacją zlecenia przez Organizatora.

Uczestnik kursu

Imię Nazwisko dziecka *
Data urodzenia dziecka *
Ilość sezonów dziecka na nartach *
0
1
2
3
4 i więcej
Umiejętności jazdy na nartach
POZIOM 0 Nie posiada żadnych umiejętności. Pierwszy raz na nartach.
POZIOM 1 Potrafi skręcać, hamować, kontrolować prędkość, samodzielnie wyjeżdża na wyciągu orczykowym.
Będę wypożyczał sprzęt
TAK
NIE
Termin
Rodzaj kursu
Kurs 5h
Kurs 3h
Zamawiam 5 dniowy karnet JUNIOR z rabatem 20%
(Rabat dotyczy karnetu lokalnego działającego tylko na terenie Ośrodka GrapaSKI)
TAK
NIE

Osoba zgłaszająca

Imię i Nazwisko *
Adres e-mail *
Telefon *
Dodatkowy opis umiejętności dziecka / Uwagi
Regulaminy
Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach narciarskich w formie Przedszkola Narciarskiego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych Przedszkola Narciarskiego GRAPASKI.
Pliki do pobrania
  • Regulamin szkoleń narciarskichPobierz

Nasza strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę prywatności.