Regulamin Szkoły Narciarskiej GrapaSKI - Czarna Góra

Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych w Szkole Narciarskie GrapaSKI, Klienci zobowiązani są do zapoznania się z jej regulaminem. Szkoła Narciarska GrapaSKI nie ubezpiecza osób uczących się. Sugerujemy, aby wszyscy Klienci ubezpieczyli się od NNW/KL we własnym zakresie. Wraz z dokonaniem zakupu usług szkoleniowych Klient zawiera ze Szkołą Narciarską GrapaSKI z siedzibą w 34-354 Czarna Góra, Zagóra 200 umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Wykupienie szkolenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
 1. Klienci Szkoły Narciarskiej GrapSKI w trakcie trwania szkolenia wraz z Instruktorem korzystają z wyciągów narciarskich poza kolejnością.
 2. Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągów przez Uczestników szkolenia. Przed rozpoczęciem lekcji szkoleniowej należy w kasie Ośrodka Narciarskiego GrapaSKI zakupić karnet.
 3. Czas trwania jednej lekcji wynosi 55 minut i w przypadku kilku lekcji pod rząd czas jest powielany wg schematu(2h = 110min, 3h = 165min itd.).
 4. Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest przekazać Instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje, dotyczące umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości – w zakresie istotnym dla realizowanej usługi szkoleniowej, mogących mieć wpływ na szkolenie Uczestnika. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klientowi oraz najwyższej jakości usług, świadczonych przez Szkołę Narciarską.
 5. Klient jest zobowiązany stawić się na lekcję w wyznaczonym terminie, godzinach oraz w ustalonym i oznaczonym miejscu. Miejsca spotkań, tzw. Meeting Point, są specjalnie oznaczone i są nimi: 1. Biuro Szkoły Narciarskiej,2. Wyciąg taśmowy D, 3. Wyciąg orczykowy C, 4. Dolna stacja wyciągu krzesełkowego A. W przypadku, gdy Uczestnik szkolenia z przyczyn, za które GrapaSKI nie ponosi odpowiedzialności, spóźni się na lekcje, szkolenie nie podlega przedłużeniu.
 6. Dostępność Instruktorów należy potwierdzić w biurze szkoły narciarskiej. Szkoła nie wykonuje rezerwacji telefonicznych. Istnieje możliwość rezerwacji ON-LINE na minimum 2 dni przed realizacją zlecenia.
 7. Poprzez rezerwację ONLINE oraz wykupienie szkolenia w SN GrapaSKI w biurze szkoły Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Szkoły GrapaSKI oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie usługi przez SN GrapaSKI. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 8. Klient wykupując usługę szkoleniową w SN GrapaSKI wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunków w celach marketingowych szkoły. Zdjęcia zrobione podczas zajęć mogą zostać wykorzystane przez szkołę w celu umieszczenia ich na stronie www.grapaski.com  oraz portalu społecznościowym facebook.com na profilu https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Narciarska-i-Snowboardowa-Grapaski-238323168141796/?ref=pages_you_manage
 9. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie dla celów realizacji Umowy oraz praw i roszczeń z niej wynikających. Podanie przez Klienta danych   osobowych   nie   jest   obowiązkowe, ale ich   niepodanie spowoduje, że zawarcie i wykonanie Umowy nie będą możliwe
 10. Szkoła zastrzega sobie prawo do zastąpienia innym instruktorem, instruktora wskazanego w potwierdzeniu rezerwacji, jeśli ten z przyczyn niedyspozycja lub innych zdarzeń losowych nie jest w stanie przeprowadzić szkolenia. W przypadku braku możliwości zastępstwa lub braku zgody ze strony rezerwującego lekcję na zmianę instruktora, zostanie ustalony nowy termin zajęć lub koszty lekcji zostaną w całości zwrócone. 
 11. Cenę za lekcję należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć na minimum 2h przed rozpoczęciem zajęć.
  Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot lub przeniesienie na inny termin, przysługują jedynie w przypadku, gdy nieczynne są wszystkie wyciągi narciarskie i szkoła nie ma możliwości wykonać zlecenia.
 12. Korzystanie z pakietów grupowych, kursów wielogodzinnych odbywa się w ściśle wyznaczonych terminach. Lekcje z pakietu i kursów są imienne i nie mogą być wykorzystane przez osoby trzecie bez ustalenia warunków zamiany ze szkoła narciarską. 
 13. Należność za lekcje zarezerwowane i nieopłacone należy uregulować na minimum 120 minut przed rozpoczęciem lekcji, w innym wypadku rezerwacja może zostać anulowana.
 14. Zwrot za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe na minimum 120 minut przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Dopuszcza się odstępstwo od tej reguły w miarę możliwości.
 15. Dbając o bezpieczeństwo uczących się oraz Instruktorów, szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot środków za zakupioną lekcję.
 16. Szkoła nie odpowiada za jakość sprzętu osoby uczącej się. W przypadku nieodpowiedniego sprzętu lub jego awarii w trakcie trwania szkolenia, Klientowi nie przysługują zwroty ani rekompensaty.
 17. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z niepodporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia
 18. Każdy wypadek (skutkiem, którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) podczas szkolenia, musi być zgłoszony do biura Szkoły Czarna Góra wraz z zaświadczeniem od ratownika stacji. W przypadku niepowiadomienia szkoły o zdarzeniu oraz nieposiadaniu zaświadczenia o wypadku szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za niego.
 19. W trakcie trwania lekcji, zgodnie z rozporządzeniem, posiadanie kasku przez dzieci do 16 lat jest OBOWIĄZKOWE. Instruktor przez wzgląd na bezpieczeństwo uczących się może odmówić prowadzenia lekcji osobie nie posiadającej kasku. (Istnieje możliwość wypożyczenia kasku w partnerskiej wypożyczalni WINTERGROUP).
 20. Reklamacje - Klient ma prawo zgłosić reklamację. Reklamacja może zostać zgłoszona drogą mailową lub pisemnie w Biurze Szkoły. Reklamacja powinna zawierać numer Rezerwacji/Umowy, opis reklamacji oraz żądanie. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Szkołę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób, w jaki została ona zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Szkoła uczyni zadość żądaniu reklamującego, zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa. Powyższe postanowienie stosuje się również w przypadku reklamacji usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 21. Szkoła Narciarska i Snowboardowa GrapaSKI zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2021 r. 

Uczestnik kursu

Imię Nazwisko dziecka *
Data urodzenia dziecka *
Ilość sezonów dziecka na nartach *
0
1
2
3
4 i więcej
Umiejętności jazdy na nartach
POZIOM 0 Nie posiada żadnych umiejętności. Pierwszy raz na nartach.
POZIOM 1 Potrafi skręcać, hamować, kontrolować prędkość, samodzielnie wyjeżdża na wyciągu orczykowym.
Będę wypożyczał sprzęt
TAK
NIE
Termin
Rodzaj kursu
Kurs 5h
Kurs 3h
Zamawiam 5 dniowy karnet JUNIOR z rabatem 20%
(Rabat dotyczy karnetu lokalnego działającego tylko na terenie Ośrodka GrapaSKI)
TAK
NIE

Osoba zgłaszająca

Imię i Nazwisko *
Adres e-mail *
Telefon *
Dodatkowy opis umiejętności dziecka / Uwagi
Regulaminy
Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach narciarskich w formie Przedszkola Narciarskiego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych Przedszkola Narciarskiego GRAPASKI.
Pliki do pobrania
 • Regulamin szkoły narciarskiej GrapaSkiPobierz

Nasza strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę prywatności.